GIANT GAR FISH in LOUISIANA!Catching giant gar fish in Louisiana canal.

Check out my Instagram @Catch_em_all_fishing:

Enjoy our family friendly fishing and fish keeping aquarium diy content!

source